Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustracebezbariérové školy JÚŠ
projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
pronájmy volných prostor
výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
kontakty
100 let Jedličkova ústavu
fotogalerie
Objednávání jídel
mapa stránek

Základní údaje Jedličkova ústavu

Jedličkův ústav a školy (JÚŠ)

Jsme příspěvková organizace zřízená ke dni 1. 7. 1992 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 18/7 ze dne 25.června 1992 - Zakládající Zřizovací listina  - fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání.
Najdete nás na pražském Vyšehradě.  (dát odkaz na mapu)
Důraz klademe na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Naším cílem je co nejlepší integrace našich absolventů do běžného života a přirozeného sociálního prostředí.
Naše služby poskytujeme přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují naše bezbariérové školy, bydlí celý týden v našem  týdenním stacionáři nebo se účastní programu samostatného bydlení. Zároveň podporujeme dalších přibližně tři sta žáků, kteří chodí do běžných škol v místě bydliště. 

Součástí organizace jsou:

  • Mateřská škola
  • Základní škola
  • Střední školy
  • Zdravotně rehabilitační pracoviště
  • Týdenní stacionář
  • Speciálně pedagogické centrum
  • Rekreační zařízení Buková
  • další úseky (viz seznam úseků)

Aktuální zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 23/64 ze dne 26.1.2017 a nabyla účinnosti dnem 1.2.2017.
Příspěvek zřizovatele a dotace MPSV a MŠMT tvoří většinu finančních zdrojů.
Finanční dary přijímáme na účet rezervního fondu JÚŠ.
Následné služby (tranzitní program, osobní asistence, individuální finanční podpora, individuální doprava a dal.) zajišťují partnerské organizace označené neformálním souhrnným názvem „Centrum služeb Vyšehrad“.

 

Název 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
Kontaktní poštovní adresa 
Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4/13, 128 41 – Praha 2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4/13, 128 41 – Praha 2
Ředitel
Mgr. Petr Hrubý
Úřední hodiny
7:30 – 15:30 hod
Telefonní čísla 
241 083 233 sekretariát, Kompletní telefonní seznam 
Adresa internetové stránky
www.jus.cz  
Adresa e-podatelny
podatelna@jus.cz  
Další elektronické  adresy
e-mailové adresy pracovníků jsou tvořeny příjmením bez interpunkce a příponou @jus.cz
Bankovní spojení
PPF banka a.s.
200 125 0000/6000 – běžný účet
200 125 0035/6000 – rezervní účet

70 87 31 60
DIČ
CZ 70 87 31 60
Seznam hlavních koncepčních dokumentů
Školní řád , Školní vzdělávací plán
Aktuální rozpočet 
Sociální kapitola
Školská kapitola
Výroční zpráva *
Rozbor hospodaření
Žádost  o informace 
Informace lze získat na http://www.jus.cz// a na adrese úřadovny v pracovní době
Příjem žádostí a dalších podání
Osobně a písemně na adresu úřadovny, elektronicky na podatelnu podatelna@jus.cz  
Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají písemně na adresu úřadovny (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými platnými právními předpisy dle opravného prostředku.
Formuláře 
na vyžádání na adrese podatelna@jus.cz  
Popisy postupů
Přijímací zkoušky
Nejdůležitější používané předpisy
Základní legislativa ; Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy
Vydané právní předpisy 
Školní řád
  
  
  

Informace zveřejňované dle § 5 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.442/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

* Výroční zpráva speciálních škol, pedagogicko-psychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2015/2016  V roce 2016 nebyla na Jedličkův ústav a školy podána žádná žádost o informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

 
poslední aktualizace 07.05.2017

nahoru
ilustraceilustraceilustrace