Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Bezbariérové školy Jedličkova ústavu

Typy bezbariérových škol JÚŠ

Bezbariérové školy JÚŠ poskytují: předškolní vzdělání, základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyučování probíhá v menších skupinách (ve třídě je max. 10 žáků). Ročník se otevírá minimálně pro 4 žáky. V případě zájmu rodičů je možno otevřít i přípravný ročník pro děti s odkladem školní docházky. Zde žáci získají základní školní návyky, lépe pak prospívají v prvním ročníku ZŠ.

Mateřská škola speciální pro děti s poruchami řeči

Je od 1.9.2007 součástí JÚŠ.

MŠ speciální
Sevřená  170/12
Praha 4
http://www.smssevrena.cz/

Základní (bezbariérová) škola

Obor vzdělání: 79-01-C/01

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Společně proti bariérám“.

Základní škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Vyučování zpravidla probíhá v jednotlivých ročnících, v případě menšího počtu žáků jsou ročníky i slučovány. Maximální počet žáků ve třídě ZŠ je deset. Výuka má individuální charakter a veškeré činnosti zohledňují žákovy možnosti a specifické potřeby. Ve třídách většinou spolupracuje s učitelem i asistent pedagoga. V rámci výuky mohou žáci ZŠ využívat další prostory (knihovnu, divadelní sál, velkou a malou tělocvičnu, bazén s vířivkou, dílny, odborné učebny). Stravování je ve škole zajištěno. Žáci mají možnost navštěvovat odpolední aktivity s vychovateli. V naší základní škole neposkytujeme vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální, který odpovídá vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

Absolventi ZŠ mají možnost pokračovat ve vzdělávání na některé ze středních škol JÚ dle svých schopností a zájmů.

Bezbariérové střední školy JÚ

Předpokladem pro přijetí na kterýkoliv typ SŠ je splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Sociální činnost (čtyřleté studium, maturitní obor)

Obor vzdělání: 75 - 41 - M / 01

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Práce v sociálních službách“.
Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem. Jedná se především o poskytování sociálního poradenství, vykonávání administrativních činností v této oblasti, služby sociální prevence nebo přímé péče, pokud je žák k tomu zdravotně způsobilý. Prostřednictvím odborných předmětů studenti získávají potřebné profesní znalosti a kompetence. Ve výuce je kladen důraz na orientaci v pedagogice, speciální pedagogice, psychologii, sociálních službách, veřejných financích, ekonomice, právu. Žáci absolvují v rámci praktického vyučování exkurze a individuální odborné praxe v organizacích poskytujících sociální služby. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Žáci mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.   

Obchodní škola dvouletá

Obor vzdělání: 63 - 51 - J / 01

Studijní vzdělávací program obchodní bezbariérové školy dvouleté s názvem „Škola pro praxi“ je zaměřen na předměty všeobecně vzdělávací i odborné. Z odborných předmětů je kladen důraz na účetnictví, ekonomiku, psaní na klávesnici a práce na PC. Anglický jazyk patří také k důležitým předmětům. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou teoretickou i praktickou.
Délka středního vzdělávání může být jednotlivým žákům ve výjimečných případech prodloužena.

Praktická škola dvouletá

Obor vzdělání: 78 - 62 - C / 02

Studijní vzdělávací program praktické bezbariérové školy dvouleté s názvem „Škola pro život“ je zaměřen na praktické činnosti vztahující se k vedení domácnosti, k zajištění sebeobsluhy a zvládnutí jednoduchých pracovních činností. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a vysvědčením.

Délka středního vzdělávání může být jednotlivým žákům ve výjimečných případech prodloužena.

Odborné učiliště tříleté

Absolventi dosáhnou kvalifikaci odborné přípravy pro výkon příslušného povolání závěrečnou zkouškou a obdrží výuční list. Lze se vyučit v těchto oborech:

Knihařské práce  

Obor vzdělání: 34 - 57 - E / 01

Příprava žáků probíhá ve škole a v dílně Jedličkova ústavu podle školního vzdělávacího programu „Knihařské práce“. Žáci se učí zpracovávat kartony, lepenky, seznamují se s výrobou sáčků, krabic, brožur, dětských skládanek, památníků, spisových desek, paspart, alb, knižních desek. Učí se podlepovat plakáty, ruční vazbu knih a opravovat poškozené knižní vazby. Součástí výuky je obsluha drobného strojového vybavení. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou s vysvědčením a výučním listem. Obor není vhodný pro zájemce na vozíku.

Keramická výroba

Obor vzdělání: 28 – 57 – E/ 01  

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro radost“. Žáci se seznámí s teorií keramiky v rovině základního rozdělení, získají informace o zpracování materiálu a výrobních postupech s konečnou úpravou. Součástí výuky je praktická část zaměřena individuálně dle možností jednotlivce. Podmínkou pro studium je vhodná motivace, vztah k výtvarným a pracovním činnostem, kreativita a prosociální chování. Studium je možné ukončit závěrečnou zkouškou s výučním listem.

V případě zájmu klienta o vzdělávání (školu) a zároveň o sociální službu kontaktujte sociální pracovníky a vedení škol.

Sociální pracovník:

Mgr. Hana Draganová, tel. 241 083 571, 702 196 191, e-mail: h.draganova@jus.cz

Zástupkyně ředitele JÚŠ:  

pro ZŠ: Mgr. Hana Doubková Kejřová, tel: 241 083 392, e-mail: h.doubkovakejrova@jus.cz

pro SŠ: Mgr. Zuzana Miščíková, tel.: 241 083 335, e-mail: z.miscikova@jus.cz

 

poslední aktualizace 18.01.2024

nahoru
ilustraceilustraceilustrace