Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

koncepce činnosti

Z čeho vycházíme?

 • JÚ byl ustaven před více než sto lety jako moderní evropské zařízení poskytující mladým lidem s vrozeným a úrazem získaným tělesným postižením potřebnou léčbu, rehabilitaci, sociální podporu i vzdělání. Mnohé principy a myšlenky zakladatelů JÚ (Jedlička, Bakule, Bartoš) z první poloviny loňského století pokládáme stále za aktuální.
 • Posledních dvacet let opět zřizován jako jeden celek hl. m. Prahou, což umožňuje „účelné propojení péče v oblasti sociální, zdravotní a výchovně vzdělávací v jednom zařízení ( pod jednou střechou) a při jednotném vedení” říká Jiří Jankovský ve své práci, kterou citujeme níže.
 • Podporujeme postoj inkluze ( v našem případě lidí se specifickými potřebami) jako základní princip fungování společnosti. Integraci vnímáme jako proces s rozličnými fázemi a přispíváme k němu tím, že poskytujeme mladým lidem a dětem s TP v určité fázi jejich rehabilitace kvalitní komplexní služby interdisciplinárního týmu odborníků „pod jednou střechou” speciálního rehabilitačního zařízení.
 • Diplomová práce Marka Růžičky: Péče o zdravotně postižené v letech 1948 -1968 (FF UK Praha, 2003) zcela pregnantně popisuje silné stránky českých sociálních ústavů první poloviny dvacátého století: vedení odborníky, komplexní služby včetně vzdělávání, financování z více zdrojů, proto větší otevřenost a neustálá potřeba „skládat” účty veřejnosti, kontrola své činnosti odbornou veřejností (správní rada). Na tyto principy chceme navázat.
 • Práce PhDr.Jiřího Jankovského: Ucelená léčebná rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením (Triton, 2001) shrnuje současné poznatky o potřebách dětí s tělesným postižením, jehož příčinou je dnes nejčastěji dětská mozková obrna. Výsledků práce se chceme držet.
 • Svědectví PhDr. Venduly Neumannové: Hledat najít, držet nepustit, (Waldpress, Praha, 2002) o životě, studiu, práci i přátelstvích houževnatého a nevzdávajícího se „vozíčkáře” vnímáme jako velmi cennou oponenturu naší koncepci.
 • Koncepci rozvoje JÚŠ schválila rada Zastupitelstva hl.m.Prahy v roce 1996. Dvakrát jsme ji podle plánu aktualizovali, nyní ji předkládáme v podobě stručnější, jinak členěné a aktuální s tím, že hlavní principy a cíle i zřizovatelem schválené činnosti neměníme, dále je sledujeme, respektive rozvíjíme.
 • Pro Prahu a celý Středočeský region jsme jediným zařízením, které poskytuje rehabilitační služby ve srovnatelné šíři.

Co je naším cílem?

 • Připravovat mladé lidi s postižením na běžný život, učit je „hospodařit s tím, co mají”, pomáhat jim k samostatnosti.
 • Udržovat a posilovat otevřenost celé organizace a všech, kdo v ní pracují, novým podnětům.
 • Nabízet nejširší služby ucelené (včetně pedagogické) rehabilitace v našem speciálním zařízení, u ambulantních klientů v jejich přirozeném prostředí (rodině, škole).
 • Rozvíjet tranzitní program - přechod z prostředí speciálního zařízení do běžného prostředí.
 • Podporovat rozvoj komunitních služeb. Spolupracovat s orgány samosprávy a NNO spoluúčastí v projektech, předáváním podnětů, výměnou zkušeností.
 • Působit na „majoritní” společnost ve prospěch výraznějšího (opravdového, hlubšího) přijetí i lidí se specifickými potřebami. Náš postoj ilustruje citát z maturitní práce absolventky našich středních škol a Evangelické akademie v Praze 4 Zdeny Pokové: „Je však potřeba neúnavně prosazovat aktivní spolupráci postižených ve všech sférách veřejného života. Jedině tím, že jsou postižení přijímáni do běžných kolektivů, mohou dokázat, co se opravdu skrývá v osobách křehkých, plně závislých a zranitelných. Jak zdraví, tak lidé s postižením se mají jedni od druhých stále co učit. Toto učení není a nikdy nebude nikterak jednoduché a vyžaduje velkou toleranci a trpělivost obou stran. Ucelená léčebná rehabilitace se snaží o pevné propojení světa zdravých a postižených.” (2003).

Pro koho zde jsme?

 • pro školáky a studenty, kteří v důsledku svého primárně tělesného postižení potřebují rehabilitovat (včetně vzdělávání se) ve speciálních zařízeních,
 • pro další studenty a žáky se specifickými potřebami, kteří hledají vhodné zařízení pro své středoškolské studium, kteří potřebují studovat a rehabilitovat ve speciálním zařízení a jsou schopni přizpůsobit se podmínkám JÚŠ,
 • pro mládež se specifickými potřebami, které souvisí zejména s jejich tělesným postižením, potřebují-li odbornou ambulantní či krátkodobou pomoc,
 • pro absolventy našich škol a další mladé lidi, kteří potřebují - byť částečné - služby, v rámci jejich přípravy a hledání profesního uplatnění,
 • Pro rodiče (rodiny) dětí s TP, jejich učitele v běžných školách
 • a pro další odborníky pomáhajících profesí

Jaké služby poskytujeme?

Vzdělávání v jedné školní budově, kde pod jedním vedením působí : speciální základní škola, základní škola praktická, gymnázium , střední škola sociálně správní, obchodní škola, praktická škola a středisko praktického vzdělávání. V učňovských dílnách zajišťujeme praktický výcvik v oborech švadlena, knihař, obuvník. Další řemeslné dílny (keramická, textilní, košíkářská a dílna pro práci se dřevem) jsou využívané v rámci pracovního vyučování ve škole, v rámci ergoterapie i pro zájmové činnosti odpoledne.

JÚŠ je registrován jako poskytovatel následujících sociálních služeb:

 • Domov pro lidi se zdravotním postižením
 • Denní stacionář

V rámci léčebné rehabilitace nabízíme fyzioterapii, hipoterapii, ergoterapii, rehabilitaci řeči a logopedii, psychologickou a sociální péči.

Mimoškolní odpolední činnosti, sportovní aktivity. Jsou určené pro žáky a studenty našich škol, klienty našeho SPC či členy Sportovního klubu Jedličkova ústavu.

Krátkodobé pobyty:

 • diagnostické
 • konzultační
 • seznamovací pobyty pro nově nastupující studenty středních škol

Ambulantní služby dětem v běžných školách 

 • Speciální poradenské centrum - péče o ambulantní klienty, kontaktní místo, koordinace konzultačních a rehabilitačních pobytů, sledování žáků se specifickými potřebami v běžných školách, konzultace a podpora asistenčních služeb pro tyto žáky

Kdo zde pracuje?

Vychovatelé, učitelé, fyziotarepeuti, ergoterapeuti., další rehabilitační pracovníci, zdravotní sestry, lékař. V organizaci dále pracuje cca 45 administrativních a provozních zaměstnanců.

Skupinu „další” představují zaměstnanci těchto profesí: rehabilitační technik, sportovní trenér , metodik plavání, speciální pedagog , logoped , lingvista, asistent učitele , psycholog , sociální pracovnice, arteterapeut, koordinátor dobrovolníků, pracovník tranzitního programu.

Jak pracujeme?

 • Vedení k samostatnosti pokládáme za úhelný kámen všech našich činností se žáky a studenty. Chceme podporovat silné stránky osobností našich dětí, jejich dovednost kompenzovat postižení a naopak snažíme se zeslabovat postoje „pouhého soucitu” a zveličování nejrůznějších neschopností. 
 • Cílem všech složek nabízené rehabilitace je v co nejvyšší míře podpořit schopnost zapojit se do běžného života. Zároveň ale respektujeme potřebu „našich žáků a studentů” i dalších mladých lidí s postižením sdílet zkušenosti i problémy s lidmi v podobné situaci, pobývat čas od času spolu, mít možnost hodnotit sama sebe v rámci přiměřené referenční skupiny vrstevníků. Proto vytváříme prostor pro pravidelná setkávání a podporujeme je. Starákovské trhy, koncerty TAP TAP, Festival pro dr. Jedličku, Abilympiáda dětí a mládeže ČR, Den chráněných dílen, celorepublikové sportovní turnaje v několika různých disciplínách, divadelní představení a pravidelné aktivity klubu absolventů, sportovního klubu JÚ a střediska Asistence mají v posledních letech pevné místo v kalendáři našich akcí.
 • Týmová práce je základní požadavek na činnost všech odborných pracovníků v dnešním JÚŠ. Každý žák a student má kolem sebe tým konkrétních třech čtyř odborníků (učitel, vychovatel, fyzioterapeut, ergoterapeut). Koordinátor týmu je jeden z nich. Tým se pravidelně schází s rodiči, případně studentem a dalšími odborníky. Úkolem týmu je definovat potřeby, navrhnout rehabilitační program, realizovat jej, reagovat na změny. Tým má k dispozici společnou dokumentaci. Jedním z výstupů práce týmu jsou výroční dopisy žákovi, studentovi, které shrnují přiměřenou formou výsledky v plnění rehabilitačního programu, nastiňují další cíle.

Schéma týmu

Schéma týmu, kde koordinátorem je ergoterapeut, dalšími členy učitel, vychovatel, logoped a fyzioterapeut.

 • V rámci speciálních škol připravujeme školské vzdělávací programy uzpůsobené pro mladé lidi s tělesným postižením.
 • U studentů s výraznějšími specifickými potřebami rozvíjíme (spolu se střediskem Asistence) tranzitní program. Jedná se o soubor cílených činností, které posilují motivaci člověka žít v běžném prostředí, mapují potřeby a konkrétní podmínky jednoho každého studenta , které je důležité zajistit, hledají a vytváří mechanismy, které přechod do běžného prostředí umožní, podporují následné potřebné služby v prostředí, kde student má žít, případně pracovat. Pomoc asistentů a dobrovolníků v tranzitním programu je nezbytná. Tranzitní program nabízíme především studentům praktické a obchodní školy.
 • Vědomě podporujeme činnosti výtvarné, tvořivé (hudba, divadlo, řemeslné činnosti s přírodními materiály, literatura, slovesná tvořivost) jako potřebný a osobnost harmonizující doplněk k činnostem v oblasti získávání a vyhledávání informací, ovládání IT.
 • Podporujeme sportovní činnosti zejména u žáků s větším postižením. Jsme si vědomi toho, že sport je často jedna z mála činností, která dává lidem s výraznějším postižením šanci zapojit se do běžných aktivit majoritní společnosti zcela přirozeným způsobem.
 • K zajištění mnoha následných služeb a podpůrných programů vzniklo kolem JÚŠ neformální uskupení dalších neziskových organizací - Centrum služeb Vyšehrad.

Jaké máme zázemí?

Zrekonstruovaný areál v Praze na Vyšehradě, ke kterému patří:
Školní budova pro 150 žáků a studentů, 2 PC učebny, tělocvična, jídelna
Domov mládeže  TAP pro 34 studentů
Domov dětí a mládeže TOPOLKA pro 56 žáků a studentů
Domeček na Staráku se 13 lůžky pro studenty jiných pražských škol, kteří potřebují naše služby
Rehabilitační bazén (12,5 x 6 m) hluboký 150 cm, s vodou 30°C tepou, vířivkou
Rekreační zařízení v Bukové u Nových hradů, kde využíváme upravený statek v celoročním provozu a letní chatičkový tábor
Pavilon  C a D s deseti cvičnými byty, prostorem pro vodoléčbu, skupinovou práci, zázemím pro zájmové aktivity našich žáků a studentů, prostorem pro krátkodobé pobyty a rehabilitační pobyty rodičů s malými dětmi.

Hlavní činnost organizace je financována 

 • z příspěvku zřizovatele ze dvou kapitol - školské a sociální 
 • z  dotace MPSV a MŠMT
 • z vlastních výnosů, které tvoří zejména úhrada za služby od klientů 
 • z dalších grantů, darů a sponzorských příspěvků

Doplňkovou činnost provádíme dle Zřizovací listiny

 
poslední aktualizace 20.09.2018

nahoru
ilustraceilustraceilustraceilustraceilustraceilustraceilustrace