Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

přijímání žáků a klientů

Zápis do ZŠ JÚŠ 2024/25 - Seznam přijatých a nepřijatých žáků

 

Jedličkův ústav a školy jsou zřízeny pro klienty s tělesným postižením a potřebou bezbariérového prostředí.

...   V případě zájmu o vzdělávání (ZŠ nebo SŠ) a zároveň o sociální službu denní nebo týdenní stacionář kontaktujte sociálního pracovníka:

pro ZŠ Mgr. Hanu Draganovou, tel.: 241 083 571, 702 196 191, e-mail: h.draganova@jus.cz

pro SŠ Jaroslavu Malinovou, DiS., tel.: 241 083 571, 702 196 191, e-mail: j.malinova@jus.cz 

  • sociální pracovník následně předá informaci vedení škol
  • sociální pracovník domluví informační schůzku, která proběhne nejprve s pracovníky sociálních služeb, poté se zástupci škol 
  • zákonný zástupce nebo zletilý klient vyplní žádost o přijetí do sociální služby, zároveň doloží další relevantní zprávy odborníků
  • projednání žádosti o sociální službu probíhá prostřednictvím tzv. přijímací poradny zpravidla 1 x měsíčně
  • o závěru přijímací poradny rozhoduje ředitel JÚŠ

Pro sociální službu jsou cílovou skupinou děti a mladí lidé s tělesným postižením.

Kontraindikací přijetí do sociální služby je těžké mentální postižení, závažná psychiatrická diagnosa, poruchy chování.

...   V případě zájmu pouze o vzdělávání (ZŠ nebo SŠ), kontaktujte zástupce ředitele škol JÚŠ:

- pro ZŠ: Mgr. Hana Doubková Kejřová, tel: 241 083 392, e-mail: h.doubkovakejrova@jus.cz

- pro SŠ: Mgr. Zuzana Miščíková, tel.: 241 083 335, e-mail: z.miscikova@jus.cz

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ v JÚŠ pro školní rok 2024/2025
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v JÚŠ

-   Rezervujte si prosím termín a čas zápisu u H. Doubkové - tel: 241 083 392! 

 

JÚŠ nabízí vzdělávání v těchto typech škol:

Bezbariérová základní škola

Obor vzdělání: 79-01-C/01

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Společně proti bariérám“.

Základní škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Vyučování zpravidla probíhá v jednotlivých ročnících, v případě menšího počtu žáků jsou ročníky i slučovány. Maximální počet žáků ve třídě ZŠ je deset. Výuka má individuální charakter a veškeré činnosti zohledňují žákovy možnosti a specifické potřeby. Ve třídách většinou spolupracuje s učitelem i asistent pedagoga. V rámci výuky mohou žáci ZŠ využívat další prostory (knihovnu, divadelní sál, velkou a malou tělocvičnu, bazén s vířivkou, dílny, odborné učebny). Stravování je ve škole zajištěno. Žáci mají možnost navštěvovat odpolední aktivity s vychovateli. V naší základní škole neposkytujeme vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální, který odpovídá vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

Učební plán ZŠ

  • Přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ (případně do přípravné třídy) probíhá formou přestupu ze spádové školy. Potřebné informace se dozvíte na informačních schůzkách, které probíhají na základě domluveného termínu v průběhu celého školního roku a v rámci dnů otevřených dveří (probíhají třikrát v roce).

Absolventi ZŠ mají možnost pokračovat ve vzdělávání na některé ze středních škol JÚŠ dle svých schopností a zájmů.

Bezbariérové střední školy

  • Předpokladem pro přijetí na kterýkoliv typ SŠ je splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Dále je potřeba dodat doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do vzdělávání podle §16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).
  • Přijímání žáků do SŠ: viz Informace pro uchazeče na SŠ (jus.cz) 

Sociální činnost (čtyřleté studium, maturitní obor)

Obor vzdělání: 75 - 41 - M / 01

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Práce v sociálních službách“.
Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem. Jedná se především o poskytování sociálního poradenství, vykonávání administrativních činností v této oblasti, služby sociální prevence nebo přímé péče. Prostřednictvím odborných předmětů studenti získávají potřebné profesní znalosti a kompetence. Ve výuce je kladen důraz na orientaci v pedagogice, speciální pedagogice, psychologii, sociálních službách, veřejných financích, ekonomice, právu. Žáci absolvují v rámci praktického vyučování exkurze a individuální odborné praxe ve školských zařízeních a organizacích poskytujících sociální služby.  Studium je zakončené praktickou a teoretickou maturitní zkouškou. Absolventi se uplatnění jako pracovníci v sociálních službách, popřípadě mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.  

Učební plán SČ

Obchodní škola dvouletá

Obor vzdělání: 63 - 51 - J / 01

Studijní vzdělávací program obchodní bezbariérové školy dvouleté s názvem „Škola pro praxi“ je zaměřen na předměty všeobecně vzdělávací i odborné. Z odborných předmětů je kladen důraz na účetnictví, ekonomiku, psaní na klávesnici a práce na PC. Anglický jazyk patří také k důležitým předmětům. Na škole působí dvě fiktivní firmy, které jsou nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků obchodní školy. Poskytujeme jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Studium je zakončené závěrečnou praktickou a teoretickou zkouškou z odborných předmětů, žáci získávají vysvědčené o závěrečné zkoušce. Délka středního vzdělávání může být jednotlivým žákům v odůvodněných případech prodloužena. Absolventi se mohou uplatnit zejména na pozicích spojených s jednoduchou administrativní činností, případně mohou dále studovat na školách podobného zaměření.

Učební plán OŠ

Praktická škola dvouletá

Obor vzdělání: 78 - 62 - C / 02

Studijní vzdělávací program praktické bezbariérové školy dvouleté s názvem „Škola pro život“ je zaměřen na praktické činnosti vztahující se k vedení domácnosti, k zajištění sebeobsluhy a zvládnutí jednoduchých pracovních činností dle individuálních možností žáka. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit si všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Studium je zakončené závěrečnou praktickou a teoretickou zkouškou, žáci získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce. Délka středního vzdělávání může být jednotlivým žákům v odůvodněných případech prodloužena.

Učební plán PŠ  

Odborné učiliště tříleté:

Knihařské práce  

Obor vzdělání: 34 - 57 - E / 01

Příprava žáků probíhá ve škole a v dílně Jedličkova ústavu podle školního vzdělávacího programu „Knihařské práce“. Žáci se učí v rámci odborného výcviku a odborných předmětů zpracovávat kartony, lepenky, seznamují se s výrobou sáčků, krabic, brožur, dětských skládanek, památníků, spisových desek, paspart, alb nebo knižních desek. Učí se podlepovat plakáty, ruční vazbu knih a opravovat poškozené knižní vazby. Součástí výuky je obsluha drobného strojového vybavení. Studium je zakončené závěrečnou praktickou a teoretickou zkouškou s vysvědčením a výučním listem. Obor není vhodný pro zájemce na vozíku. Absolventi mohou najít pracovní uplatnění knihařské dílně nebo příbuzném oboru, případně v chráněné dílně.

Učební plán KP

Keramická výroba

Obor vzdělání: 28 – 57 – E/ 01  

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro radost“. Učební obor připravuje absolventy pro činnost v oblasti zpracování keramických materiálů. Žáci získají znalosti z všeobecně vzdělávacích předmětů zaměřených na umění v rámci výtvarné, estetické, dramatické a hudební výchovy. Seznámí se s teorií keramiky v rovině základního rozdělení, získají informace o zpracování materiálu a výrobních postupech s konečnou úpravou. Součástí výuky je praktická část zaměřená individuálně dle možností jednotlivce. Žáci se v hodinách naučí aktivně pracovat s keramickou hlínou, seznámí se s technikami vytváření z volné ruky, učí se odlévat ze sádrových forem a následnou dekorací. Studium je možné zakončit závěrečnou praktickou a teoretickou zkouškou, žáci získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolventi se uplatní především v chráněných dílnách, případně mohou dále studovat na školách podobného zaměření.

Učební plán KV

 

...   Při zájmu o využití programu Samostatné bydlení, kontaktujte Ing. Šárku Vojtíškovou, tel.: 241 083 567, 720 053 459, e-mail: s.vojtiskova@jus.cz  
poslední aktualizace 12.04.2024

nahoru
ilustraceilustraceilustrace