Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

ambulantní služby 

Speciálně pedagogické centrum JÚŠ (dále jen SPC)
(integrace do jednotlivých typů pražských škol – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

Pracovní tým SPC: tři speciální pedagožky, psycholožka, sociální pracovnice.

Kontakty:

SPC poskytuje poradenské služby:

 • Dětem, žákům, studentům žákům běžných škol (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.
 • Bezplatně standardní poradenské služby v souladu se zněním vyhl. č. 72/2005 Sb.
 • Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka jeho zákonného zástupce.
 • Především žákům s tělesným postižením.

Využíváme bohaté odborné zázemí Jedličkova ústavu a škol; v případě potřeby zprostředkujeme konzultaci na pracovišti ergoterapie, fyzioterapie a logopedie.

Působnost je vymezena spádovou oblastí pražských škol.

Obsahem poradenských služeb je zejména činnost přispívající k:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání
 • naplňování speciálně vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů inkluze žáků se zdravotním postižením
 • vhodné volbě vzdělávacího zařízení a pozdějšího profesního uplatnění
 • rozvíjení pedagogicko psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami našich pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízení, v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.

Standardní činnost:

 • Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická)
 • Doporučení podpůrných opatření (strategie podpory, pedagogicko-psychologické vedení apod.)
 • Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení
 • Sociálně právní poradenství (soc. dávky, příspěvky apod.)
 • Metodická činnost pro zák. zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu)
 • Zapůjčování odborné literatury
 • Pomoc v inkluzi žáků se zdrav. postižením do mateřských, základních a středních škol
 • Vedení dokumentace a příprava dokumentů pro správní řízení
 • Metodická podpora pedagogů běžných škol
 • Nabízíme odborné konzultace v JÚŠ (ergoterapie, fyzioterapie, školy)

Jak pracujeme:
    Reagujeme na kontakt rodičů (telefon 241 083 507 nebo 261 215 839).
Posíláme rodině dotazník, který obsahuje základní údaje, data narození, adresu + telefon bydliště a event. školy, souhlas zák. zástupců s poskytováním porad. služeb centrem, atd. Informace o našem pracovišti a "informace od rodičů", kde nám mohou rodiče sdělit další, podle vlastního uvážení. Zároveň žádáme o poskytnutí zpráv od odborných lékařů a zprávy z psychologických vyšetření - to proto, abychom se mohli předběžně seznámit se situací.
    Domluvíme první společné setkání v dopoledních hodinách na pracovišti našeho centra, kde proběhne diagnostické vyšetření dítěte psychologem a spec. pedagogem; sociální pracovnice v anamnestickém rozhovoru s rodiči zjišťuje všechny důležité okolnosti pro další společnou práci. V závěru setkání předběžně informujeme rodiče o výsledcích vyšetření a domlouváme společnou strategii. Zprávu z psychologického a spec. ped. vyšetření (tzv. Zpráva ŠPZ) dostávají v písemné podobě poštou rodiče, kteří sami rozhodnou komu dalšímu ji event. poskytnou. Školám na základě vyšetření vypracovává SPC Doporučení školského poradenského zařízení u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto první společné setkání je začátkem dlouhodobé spolupráce s dítětem, rodinou a školou. Naším cílem je provázení po celou dobu docházky do mateřské, základní, event. střední školy.

Reference:
Služeb SPC využilo dosud přes 900 klientů, a dále aktuálně poskytujeme službu více jak 200 klientům a školám, většinově pražským. Spolupracujeme se stovkou škol v Praze a Středočeském kraji.

Jak se k nám dostanete?
Naše SPC najdete na adrese Na Topolce 1350/1, Praha 4.

1)MHD:  Stanice metra C – Vyšehrad – východ z metra na straně Kongresového centra, po výlezu z vestibulu metra prudce zahněte doprava a pak hned parčíkem po Vaší levé ruce projděte k ulici Na Bučance, tudy pěší chůzí cca 10 minut (cestou projdete kolem vil, Táborské brány, parkoviště JÚŠ a tenisových kurtů, viz mapka)
2)Autem: GPS: 50°03'36.6"N, 14°25'23.2"E

Korespondenční adresa:

Jedličkův ústav a školy
ambulantní část SPC
V Pevnosti 4/13
128 41 Praha 2

poslední aktualizace 10.06.2019

nahoru
ilustraceilustraceilustrace