Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Bezbariérové školy Jedličkova ústavu

Typy bezbariérových škol JÚŠ

Bezbariérové školy JÚŠ poskytují: předškolní vzdělání, základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyučování probíhá v menších skupinách (ve třídě je max. 10 žáků). Ročník se otevírá minimálně pro 4 žáky. V případě zájmu rodičů je možno otevřít i přípravný ročník pro děti s odkladem školní docházky. Zde žáci získají základní školní návyky, lépe pak prospívají v prvním ročníku ZŠ.

Mateřská škola speciální pro děti s poruchami řeči

Je od 1.9.2007 součástí JÚŠ.

MŠ speciální
Sevřená  170/12
Praha 4
http://www.smssevrena.cz/

Přípravná třída ZŠ

Přípravná třída je určena především pro děti s vývojovým oslabením a tedy s odloženou školní docházkou. (O odklad školní docházky rodiče žádají ředitele té školy, do které přicházejí k zápisu; nejčastěji to bývá škola spádová v místě bydliště. K žádosti o OŠD je nutné přinést doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.)

Do přípravné třídy jsou děti přijímány na jeden školní rok, povinnou docházku pak mohou zahájit v naší bezbariérové základní škole.

Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou a týmem dalších spolupracovníků, kteří poskytují našim žákům komplexní péči.

Jsme odborné pracoviště a kromě výuky poskytujeme celoroční pravidelnou ergoterapii, fyzioterapii, logopedii v rámci sociálních služeb.

  • Fyzioterapie – nejčastěji využívanou metodou je reflexní lokomoce dle profesora Vojty spolu s dalšími terapeutickými postupy běžnými pro konkrétní diagnózu dítěte, součástí programu je i vodoléčba.
  • Ergoterapie klade důraz kromě základních oblastí (nácviku jemné motoriky, kognitivních funkcí a každodenních činností) i na přípravu k zahájení školní docházky, tedy nácvik samostatné práce a soustředění, výběr vhodné grafomotorické pomůcky a zajištění kvalitního sedu.
  • V přípravném ročníku probíhá i logopedie (pokud je u dítěte indikovaná), a to jak ve formě individuální, tak 1 x týdně i skupinové.

V přípravné třídě bývá menší počet žáků, prostory jsou dobře vybavené, bezbariérové, uzpůsobené pro děti s handicapem. Učitel pracuje s dětmi podle jejich individuálních potřeb a možností, rozvíjí jejich oslabené oblasti, zároveň zohledňuje případné pomalejší psychomotorické tempo, vyšší unavitelnost, kolísání pozornosti. Do výuky jsou pravidelně zařazena cvičení soustředění a naslouchání, utváření matematických představ, orientace v čase a prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu, techniky podpory jemné motoriky a grafomotoriky. Celý program je koncipován tak, aby dítě dosáhlo maxima svých dovedností v co nejlepší možné kvalitě a bylo tak připraveno na plnou zátěž při školní výuce.

Základní (bezbariérová) škola

Obor vzdělání: 79-01-C/01

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Společně proti bariérám“.

Základní škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Vyučování zpravidla probíhá v jednotlivých ročnících, v případě menšího počtu žáků jsou ročníky i slučovány. Maximální počet žáků ve třídě ZŠ je deset. Výuka má individuální charakter a veškeré činnosti zohledňují žákovy možnosti a specifické potřeby. Ve třídách většinou spolupracuje s učitelem i asistent pedagoga. V rámci výuky mohou žáci ZŠ využívat další prostory (knihovnu, divadelní sál, velkou a malou tělocvičnu, bazén s vířivkou, dílny, odborné učebny). Stravování je ve škole zajištěno. Žáci mají možnost navštěvovat odpolední aktivity s vychovateli. V naší základní škole neposkytujeme vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální, který odpovídá vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

Absolventi ZŠ mají možnost pokračovat ve vzdělávání na některé ze středních škol JÚ dle svých schopností a zájmů.

Bezbariérové střední školy JÚ

Předpokladem pro přijetí na kterýkoliv typ SŠ je splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Gymnázium-všeobecné (čtyřleté studium, maturitní obor)

Obor vzdělání: 79 - 41 - K / 41

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Gymnázium bez bariér“.
Čtyřletý vzdělávací obor Gymnázia v Jedličkově ústavu má všeobecné zaměření. Ve vyvážené míře jsou zde zastoupeny předměty přírodovědné, humanitní, technické a jazykové. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Sociální činnost (čtyřleté studium, maturitní obor)

Obor vzdělání: 75 - 41 - M / 01

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Práce v sociálních službách“.
Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem. Jedná se především o poskytování sociálního poradenství, vykonávání administrativních činností v této oblasti, služby sociální prevence nebo přímé péče, pokud je žák k tomu zdravotně způsobilý. Prostřednictvím odborných předmětů studenti získávají potřebné profesní znalosti a kompetence. Ve výuce je kladen důraz na orientaci v pedagogice, speciální pedagogice, psychologii, sociálních službách, veřejných financích, ekonomice, právu. Žáci absolvují v rámci praktického vyučování exkurze a individuální odborné praxe v organizacích poskytujících sociální služby. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Žáci mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.   

Obchodní škola dvouletá

Obor vzdělání: 63 - 51 - J / 01

Studijní vzdělávací program obchodní bezbariérové školy dvouleté s názvem „Škola pro praxi“ je zaměřen na předměty všeobecně vzdělávací i odborné. Z odborných předmětů je kladen důraz na účetnictví, ekonomiku, psaní na klávesnici a práce na PC. Anglický jazyk patří také k důležitým předmětům. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou teoretickou i praktickou.
Délka středního vzdělávání může být jednotlivým žákům ve výjimečných případech prodloužena.

Praktická škola dvouletá

Obor vzdělání: 78 - 62 - C / 02

Studijní vzdělávací program praktické bezbariérové školy dvouleté s názvem „Škola pro život“ je zaměřen na praktické činnosti vztahující se k vedení domácnosti, k zajištění sebeobsluhy a zvládnutí jednoduchých pracovních činností. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a vysvědčením.

Délka středního vzdělávání může být jednotlivým žákům ve výjimečných případech prodloužena.

Odborné učiliště tříleté

Absolventi dosáhnou kvalifikaci odborné přípravy pro výkon příslušného povolání závěrečnou zkouškou a obdrží výuční list. Lze se vyučit v těchto oborech:

Knihařské práce  

Obor vzdělání: 34 - 57 - E / 01

Příprava žáků probíhá ve škole a v dílně Jedličkova ústavu podle školního vzdělávacího programu „Knihařské práce“. Žáci se učí zpracovávat kartony, lepenky, seznamují se s výrobou sáčků, krabic, brožur, dětských skládanek, památníků, spisových desek, paspart, alb, knižních desek. Učí se podlepovat plakáty, ruční vazbu knih a opravovat poškozené knižní vazby. Součástí výuky je obsluha drobného strojového vybavení. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou s vysvědčením a výučním listem. Obor není vhodný pro zájemce na vozíku.

Keramická výroba

Obor vzdělání: 28 – 57 – E/ 01  

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro radost“. Žáci se seznámí s teorií keramiky v rovině základního rozdělení, získají informace o zpracování materiálu a výrobních postupech s konečnou úpravou. Součástí výuky je praktická část zaměřena individuálně dle možností jednotlivce. Podmínkou pro studium je vhodná motivace, vztah k výtvarným a pracovním činnostem, kreativita a prosociální chování. Studium je možné ukončit závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Šití oděvů  

Obor vzdělání: 31 - 59 - E / 01

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola oděvní kultury“. Žáci se učí techniku ručního a strojového šití. Postupy, zhotovení oděvů zakázkovým způsobem. Základní poznatky o textilních materiálech, způsob použití a zpracování materiálu. Skladování a určování tkanin a hotových výrobků, žehlení. Žáci po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

V případě zájmu klienta o vzdělávání (školu) a zároveň o sociální službu kontaktujte sociální pracovníky a vedení škol.

Sociální pracovníci:

Anna Lehovcová, DiS., tel.: 241 083 571, 702 196 191, e-mail: a.lehovcova@jus.cz
Mgr. Hana Draganová, tel. 241 083 571, 702 196 191, e-mail: h.draganova@jus.cz

Zástupkyně ředitele JÚŠ pro ZŠ a SŠ:  
Mgr. Zuzana Miščíková, tel.: 241 083 335, e-mail: z.miscikova@jus.cz

Zástupce pro školy:
Mgr. Erik Fabián, tel.: 241 083 385, e-mail: e.fabian@jus.cz

poslední aktualizace 05.08.2022

nahoru
ilustraceilustraceilustrace