Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Bezbariérové školy Jedličkova ústavu

Typy bezbariérových škol JÚŠ

Výroční zpráva speciálních škol, pedagogicko-psychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2017/2018 V roce 2018 nebyla na Jedličkův ústav a školy podána žádná žádost o informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

Bezbariérové školy JÚŠ poskytují: předškolní vzdělání, základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyučování probíhá v menších skupinách (ve třídě je max. 10 žáků). Ročník se otevírá minimálně pro 4 žáky. V případě zájmu rodičů je možno otevřít i přípravný ročník pro děti s odkladem školní docházky. Zde žáci získají základní školní návyky, lépe pak prospívají v prvním ročníku ZŠ.

Mateřská škola speciální pro děti s poruchami řeči

Je od 1.9.2007 součástí JÚŠ.
MŠ speciální
Sevřená  170/12
Praha 4
http://www.smssevrena.cz/

Přípravná třída ZŠ

 • přípravná třída je určena především pro děti s vývojovým oslabením a tedy s odloženou školní docházkou,  (Pozn. 1:) 
 • do přípravné třídy jsou děti přijímány na jeden školní rok, povinnou docházku pak mohou zahájit v kterékoli ze základních škol,  (Pozn. 2:)
 • nabízí všechny terapie „pod jednou střechou“ a v dopoledních hodinách, kdy ještě děti nejsou unavené,
 • jsme odborné pracoviště, kromě výuky poskytujeme celoroční pravidelnou ergo a fyzioterapii, logopedii atd.,
 • preferujeme úzkou spolupráci s rodinou; plán jednotlivých terapií doporučuje a sestavuje rehabilitační lékař spolu s konkrétními terapeutkami a právě ve spolupráci s rodiči,
 • pokud se týká fyzioterapie, nejčastěji využívanou metodou je reflexní lokomoce dle profesora Vojty spolu s dalšími terapeutickými postupy běžnými pro konkrétní diagnózu dítěte, součástí programu je i vodoléčba,
 • ergoterapie klade důraz kromě základních oblastí (nácviku jemné motoriky, kognitivních funkcí a každodenních činností) i na přípravu k zahájení školní docházky, tedy nácvik samostatné práce a soustředění, výběr vhodné grafomotorické pomůcky a zajištění kvalitního sedu,
 • v přípravném ročníku probíhá i logopedie (pokud je u dítěte indikovaná), a to jak         ve formě individuální, tak 1 x týdně i skupinové,
 • přípravná třída má malý počet dětí, prostory jsou dobře vybavené, bezbariérové, uzpůsobené pro děti s handicapem,
 • učitel pracuje s dětmi podle jejich individuálních potřeb a možností, rozvíjí jejich oslabené oblasti, zároveň zohledňuje případné pomalejší psychomotorické tempo, vyšší unavitelnost, kolísání pozornosti; do výuky jsou pravidelně zařazena cvičení soustředění a naslouchání, utváření matematických představ, orientace v čase a prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu, techniky podpory jemné motoriky a grafomotoriky,
 • celý program je koncipován tak, aby dítě dosáhlo maxima svých dovedností v co nejlepší možné kvalitě a bylo tak připraveno na plnou zátěž při školní výuce.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, sociálního pracovníka tel.: 241 083 357 nebo 702 196 191

 

Pozn. 1:  O odklad školní docházky rodiče žádají ředitele té školy, do které přicházejí k zápisu; nejčastěji to bývá škola spádová v místě bydliště. K žádosti o OŠD je nutné přinést doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Pozn. 2: Je třeba se znovu dostavit k zápisu do 1. třídy.

 

Základní (bezbariérová) škola

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní školství „Společně proti bariérám“. Jako cizí jazyk se od 3. ročníku vyučuje angličtina, od 7. ročníku pak německý jazyk. Žáci při hodinách tělesné výchovy využívají bazén, který je přímo napojený na budovu školy. Během týdne absolvují fyzioterapii, logopedická cvičení, ergoterapii, hipoterapii podle ordinace odborníků. Pro jednotlivé žáky je možno stanovit ve školním roce individuální vzdělávací plán, často se využívá možnosti širšího slovního hodnocení žáků i na vysvědčení. Ve většině tříd základní bezbariérové školy se na výuce spolupodílí asistent pedagoga. Nepovinného předmětu „náboženství“ se účastní žáci, jejichž rodiče projevili o tuto výuku zájem. Stravování je ve škole zajištěno. Po ukončení vyučování se o děti starají vychovatelé, kteří řídí další aktivity dětí zařazených do programu I (= žáci ubytovaní v JÚŠ) i dětí z programu II (= žáci, kteří se denně vracejí do svých rodin). Pro žáky z programu II je zřízen školní klub v nových prostorách.

Bezbariérové střední školy JÚŠ

Odborné učiliště (tříleté)

Vstupním předpokladem pro studium na OU je úspěšné ukončení 9.ročníku základní školy praktické, mohou být přijati i absolventi základní školy s ukončeným základním vzděláním. Absolventi dosáhnou kvalifikaci odborné přípravy pro výkon příslušného povolání závěrečnou zkouškou a obdrží výuční list. Lze se vyučit v těchto oborech:

Stud. obor - kód : 34 - 57 - E / 01 Knihařské práce  
Stud. obor - kód : 31 - 59 - E / 01 Šití oděvů  
Stud. obor – kód: 28 – 57 – E/ 01  Keramická výroba (tříletý učební obor zejména pro žáky z praktických škol - ZŠP, PŠ, PŠD)
Základním cílem vzdělání v učebním oboru Keramická výroba je prostřednictvím estetické výchovy působit na city a vůli žáků a tak utvářet jejich hodnotovou orientaci. Pracovní činnosti v tomto oboru jsou chápány především jako příležitost k seberealizaci. Vzdělání ovšem také směřuje ke schopnosti podílet se na životě společnosti, ke spolupráci s ostatními.
Důraz je kladen na jednání s principy udržitelného vývoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. Podmínkou pro studium je vhodná motivace, vztah k výtvarným a pracovním činnostem, kreativita a prosociální chování.
Žáci s tělesným postižením by za použití adekvátních prostředků výuky neměli mít se splněním vzdělávacích programů větší obtíže. V případě těžkého, středně těžkého a kombinovaného postižení se doporučuje zajištění podpůrné služby asistenta pedagoga.
Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou.

Gymnázium-všeobecné (čtyřleté)

Stud. obor - kód : 79 - 41 - K / 41
Vzhledem k všeobecnému zaměření nejsou upřednostňovány trvale určité skupiny předmětů. Předměty se hodinově dotují podle zaměření studentů. Ve všech třídách se vyučuje IVT, anglický a německý jazyk. Studium je ukončeno maturitou.

Sociální činnost (čtyřleté studium, maturitní obor)

Stud. obor - kód : 75 - 41 - M / 01
Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Připravuje odborné pracovníky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem. Umožňuje pokračovat v humanitně orientovaném vzdělávání na vyšší odborné nebo vysoké škole. Žáci získají vědomosti a dovednosti potřebné pro odbornou práci v pomáhajících profesích. Výuka je zaměřena na získání znalostí základních forem a metod sociální péče o vybrané skupiny klientů (nezaopatřené děti, osoby s handicapem, seniory, nemocné, sociálně znevýhodněné...). Je kladen důraz na orientaci ve veřejných financích, v právu sociálního zabezpečení, rodinném právu, atd. Nedílnou součástí oboru je výuka psychologie, pedagogiky, zdravotní nauky a písemné komunikace. Nezapomínáme na nácvik respektujícího a ohleduplného jednání s klienty, rozvoj klíčových kompetencí pro práci ve smyslu sociální péče a k této činnosti zaměřených organizacích. Žáci absolvují v rámci praktického vyučování exkurze a individuální odborné praxe v organizacích poskytujících sociální služby. Kromě odborných předmětů se vyučuje běžným všeobecně vzdělávacím předmětům a je kladen důraz na jazykové vzdělání. 

Obchodní (bezbariérová) škola (dvouletá)

Stud. obor - kód : 63 - 51 - J / 01
Studijní program obchodní bezbariérové školy je zaměřen na předměty všeobecně vzdělávací i odborné. Z odborných předmětů je kladen důraz na účetnictví, ekonomiku, psaní na klávesnici a práce na PC. Anglický jazyk patří také k důležitým předmětům. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou teoretickou i praktickou.

Praktická (bezbariérová) škola dvouletá

třída A, třída B
Stud.obor - kód : 78 - 62 - C / 02
Studijní program praktické bezbariérové školy dvouleté je zaměřen na praktické činnosti vztahující se k vedení domácnosti, k zajištění sebeobsluhy a zvládnutí jednoduchých pracovních činností. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a vysvědčením.
Délka středního vzdělávání může být jednotlivým žákům ve výjimečných případech prodloužena.
poslední aktualizace 29.10.2018

nahoru
ilustraceilustraceilustrace