Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Informace pro uchazeče na SŠ

Výsledky 2. kola Přijímacího řízení - Knihařské práce

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SŠ

Nahlédnutí do spisu podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. pro účastníky řízení je možné kromě termínu 15.5. uvedeném na pozvánce k přijímacímu řízení, také po domluvě v termínu od 10. do 14. 5. 2024 v kanceláři zástupkyně ředitele pro SŠ Mgr. Zuzany Miščíkové.

Kontakt pro informace:

Zástupce ředitele JÚŠ pro ZŠ a SŠ Mgr. Zuzana Miščíková, tel.: 241 083 335, 725 423 274, email: z.miscikova@jus.cz

Výchovný poradce, Mgr. Eva Völflová, tel.: 241 083 332, 722 982 322, email: e.volflova@jus.cz  

TERMÍN DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v JÚŠ pro školní rok 2023/2024: 31. ledna od 8:30 do 15:30. Kontaktujte předem naší výchovnou poradkyni. Těšíme se na Vás!

Po domluvě nabízíme možnost individuální návštěvy i mimo termíny dnů otevřených dveří. 

Podívejte se do Jedle prostřednictvím televizní reportáže, která stručně představuje naše žáky, školy a služby.

Kritéria pro volbu nebo přidělení asistenta (podporující osobu) k přijímací zkoušce v JÚŠ 

Doporučujeme: PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2024 ( PRIHLASKYNASTREDNI.CZ


Škola nabízí tyto vzdělávací obory: 

Kód oboru

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk. rok 2024/2025

75 – 41 - M/01

Sociální činnost

8

63 – 51 - J/01

Obchodní škola

7

78 – 62 - C/02

Praktická škola dvouletá

12

34 – 57 - E/01 

Knihařské práce

6

28 – 57 - E/01

Keramická výroba

5


Kritéria (obsah pohovorů a zkoušek přijímacího řízení) pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

FORMULÁŘE příloh k přihlášce:
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

Při získání zcela shodného počtu bodů ve všech částech přijímacího řízení (s přihlédnutím ke kritériím uvedeným u jednotlivých oborů vzdělávání) bude pořadí účastníků určeno losem. Losování bude veřejné, přítomen bude minimálně 1 zástupce ředitele JÚŠ a dva další pedagogičtí pracovníci školy. O výsledku losování bude sepsán protokol s podpisy všech zúčastněných.

Termíny přijímacího řízení pro konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou formou písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika: 

                         
1. termín:  12. 4. 2024
2. termín:  15. 4. 2024
                        
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na dny:
1. termín:  29. 4. 2024
2. termín:  30. 4. 2024

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Možnost 2 pokusů konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ) i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.

Termíny přijímacího řízení na Obchodní školu, Praktickou školu, učební obory (školní část PZ) v JÚŠ:

                         
 1. termín:  22. 4. 2024
                        
 2. termín:  23. 4. 2024

(Náhradní termín školní přijímací zkoušky – individuálně po domluvě v termínu od 24. 4. do 5. 5. 2024)

PŘIHLÁŠKA

Termín pro podání přihlášky: od 1. do 21. února 2024

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše tři přihlášky (na tři střední školy nebo na tři obory v téže SŠ).

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky:

  • Elektronicky (s ověřenou identitou - mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identitu).
  • Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému. Údaje lze o uchazeči vyplnit do el. systému (včetně vložení všech potřebných příloh) a vytisknout si v potřebném počtu výpis ze systému, který se využije jako „listinná“ podoba přihlášky (po vyplnění a potvrzení se vygeneruje kód, rodič si vytiskne potvrzení, které podepíše a odevzdá ve všech školách, kam podává přihlášku). Na základě vygenerovaného kódu si škola zpřístupní zadané údaje ze systému.
  • Papírovou přihláškou s přílohami - první škola v pořadí na přihlášce zaeviduje tuto přihlášku do elektronického systému

Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod - toto podání přihlášky preferujeme.

(Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 ( prihlaskynastredni.cz )

Výběr škol - PRIORITIZACE - na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Na první místo patří obor, o který máte největší zájem.

Přílohy přihlášky se k přihlášce přikládají ve formě obyčejné kopie.

Ředitel školy ale může vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu!

Nově se zdravotní potvrzení a potvrzení předchozího vzdělávání přikládá formou přílohy, předchozí vzdělávání se dokládá, jen je-li to součástí vyhlášených kritérií.

Povinné přílohy v případě, že se uchazeč hlásí na školu podle § 16 (speciální škola):

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (asistence, prodloužený čas, úprava písma, atd..)

  • doporučení poradenského zařízení o zařazení do vzdělávání podle §16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

POZVÁNKY

Pozvánky k JPZ a školní přijímací zkoušce posílá ředitel školy, a to 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání).

ÚPRAVA PODMÍNEK UCHAZEČŮM SE SVP
Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení 15. května 2024, a to na veřejně přístupném místě ve škole (v JÚŠ – vstupní dveře do budovy školy NB) a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v anonymizované podobě – každý uchazeč má přiděleno své číslo.

ODVOLÁNÍ

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Pokud se hlásí do dalšího kola, pak tak může učinit nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v dalším kole. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení. 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK - zrušeno

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

MŠMT

CERMAT

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2024 ( PRIHLASKYNASTREDNI.CZ )

CIZINCI PODLE LEX UKRAJINA

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Událost
Termín
Vyhlášení kritérií přijímacího řízení řediteli škol    
do 31. 1.
Podávání přihlášek
od 1. 2. do 20. 2.
Řádný termín JPZ
12. a 15. 4.
Náhradní termín JPZ
29. a 30. 4.
Řádný termín ŠPZ
22. a 23. 4.
Pozvánky
14 dnů před řádným termínem
Zveřejnění výsledků
15. 5.
 
 
poslední aktualizace 21.06.2024

nahoru