Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Informace pro uchazeče na SŠ

Kontakt pro informace:

Zástupce ředitele JÚŠ pro ZŠ a SŠ Mgr. Zuzana Miščíková tel.: 241 083 335, email: z.miscikova@jus.cz

Výchovný poradce, Mgr. Eva Völflová tel.: 241 083 332, 722 982 322, email: e.volflova@jus.cz  

Termíny dnů otevřených dveří v JÚŠ pro školní rok 2023/2024: 11. října , 6. prosince a 31. ledna vždy od 8:30 do 15:30. Kontaktujte předem naší výchovnou poradkyni. Těšíme se na Vás!

Po domluvě nabízíme možnost individuální návštěvy i mimo termíny dnů otevřených dveří. 

Podívejte se do Jedle prostřednictvím televizní reportáže, která stručně představuje naše žáky, školy a služby.

Kritéria pro volbu nebo přidělení asistenta (podporující osobu) k přijímací zkoušce v JÚŠ 

Ředitel vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení v termínu do 31.1. 2024. 


Škola nabízí tyto vzdělávací obory: 

Kód oboru

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk. rok 2023/2024

75 – 41 - M/01

Sociální činnost

8

63 – 51 - J/01

Obchodní škola

7

78 – 62 - C/02

Praktická škola dvouletá

12

34 – 57 - E/01 

Knihařské práce

6

28 – 57 - E/01

Keramická výroba

5


Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání, obsah pohovorů a zkoušek přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: 

Při získání zcela shodného počtu bodů ve všech částech přijímacího řízení (s přihlédnutím ke kritériím uvedeným u jednotlivých oborů vzdělávání) bude pořadí účastníků určeno losem. Losování bude veřejné, přítomen bude minimálně 1 zástupce ředitele JÚŠ a dva další pedagogičtí pracovníci školy. O výsledku losování bude sepsán protokol s podpisy všech zúčastněných.

Termíny přijímacího řízení pro konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou formou písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika: 

                         
1. termín:  ...
2. termín:  ...
                        
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na dny:
1. termín:  ...
2. termín:  ...

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny přijímacího řízení na Obchodní školu, Praktickou školu, učební obory (školní část PZ) v JÚŠ:   Bude aktualizováno

                         
 1. termín:  ...
                        
 2. termín:  ...

(Náhradní termín školní přijímací zkoušky – individuálně po domluvě)

Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele škol.
Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

PŘIHLÁŠKA

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě střední školy nebo na dva obory v téže SŠ).
Uchazeč odevzdá řediteli školy (výchovnému poradci) přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2024. Doporučujeme odevzdat s časovým předstihem ke kontrole.

Povinné přílohy v případě, že se uchazeč hlásí na školu podle § 16 (speciální škola):

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (asistence, prodloužený čas, úprava písma, atd..)

  • doporučení poradenského zařízení o zařazení do vzdělávání podle §16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Formulář přihlášky   (návod na vyplnění přihlášky)

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.
Pokud  se  pro  vážné  důvody  k jednotné  zkoušce nebo  školní  přijímací  zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu  pro  její  vykonání).  Pokud  je  omluva  uznána,  koná  zkoušku  v náhradním  termínu,  a to nejpozději do  1  měsíce po  termínu  konání  řádné  přijímací zkoušky (viz §60c odst.3a§62 odst.1 školského zákona).

ÚPRAVA PODMÍNEK UCHAZEČŮM SE SVP
Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

ROZHODNUTÍ
Písemné oznámení od ředitele školy obdrží pouze nepřijatí uchazeči.
Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (v JÚŠ - nástěnka v přízemí Nové budovy) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky). Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v anonymizované podobě – každý uchazeč má přiděleno své číslo.

U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou přijímací zkouškou:
a)   Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky nejpozději do 28. dubna;
b)   Ředitel školy dále pak do 2 pracovních dnů zveřejní výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče
U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky. 

ODVOLÁNÍ
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané škole slouží zápisový lístek.
1.   Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole.
2.   V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek odbor školství krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu. To se týká většinou uchazečů, kteří absolvují obor na střední škole a hlásí se na další.
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání vdané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

MŠMT

CERMAT

DOPORUČENÍ ŠPZ
Jak už bylo výše zmíněno, uchazeč o studium na SŠ, který je zároveň žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přikládá k přihlášce na zvolenou školu Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), což může být Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko psychologická poradna. Většina žáků se SVP je v péči některého poradenského zařízení již od dob počátků školní docházky.

Doporučení poradenského zařízení obsahuje:

  • zařazení, tedy zdůvodnění, že studium na škole samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona je pro žáka vhodné a doporučené
  • úpravu podmínek k přijímacímu řízení – vždy individuálně podle potřeb konkrétního žáka (navýšení času pro tu kterou část zkoušky, zvětšení textu, pomoc asistenta…).

Připomínáme, že na vydání Doporučení potřebuje poradenské zařízení nějakou dobu, je proto potřeba se objednat včas.

Posléze přijetí na konkrétní školu a po odevzdání zápisového lístku je opět potřeba kontaktovat ŠPZ s informací, na kterou školu žák nastupuje. Poradenské zařízení vydá opět Doporučení, ale tentokrát již ke studiu. Platnost bývá obvykle 2 roky, může být i jiná.

I tady se vyplatí ozvat se včas, aby škola měla potřebný dokument záhy k dispozici a mohla podpůrná opatření připravit.

Kontakt pro informace k Doporučení ŠPZ:
SPC pro TP JÚŠ, PhDr. Veronika Reichlová, tel.: 241 083 393, mail: v.reichlova@jus.cz   

 

 
poslední aktualizace 08.09.2023

nahoru