Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

léčebná rehabilitace

Fyzioterapie - náš tým kvalifikovaných fyzioterapeutů 

Fyzioterapie je nedílnou součástí ucelené rehabilitace. V Jedličkově ústavu a školách má dlouholetou tradici. Náš tým tvoří 9 fyzioterapeutek. Terapie probíhají individuálně, vždy na základě potřeb konkrétního klienta sociálních služeb, zpravidla 1x až 2x týdně. Jsme součásti multioborového týmu. Pracujeme v moderně vybaveném prostředí. Používáme širokou škálu metod, ve kterých se v rámci podpory vzdělávání ze strany zaměstnavatele, neustále odborně dovzděláváme. Ve spolupráci s kolegyněmi z ergoterapie poskytujeme poradenství týkající se výběru vhodných kompenzačních pomůcek. Dále spolupracujeme s protetikem, který našim klientům sociálních služeb vyrábí potřebné, na míru zhotovené, pomůcky.

Ve spolupráci s MUDr. Jaroslavou Kolářovou Ph.D. (pediatr, neonatolog) z Vojtova centra v Českých Budějovicích provádíme ambulantně diagnostiku a terapii kojenců ohrožených poruchou psychomotorického vývoje. Do ambulance je možné se objednat na telefonním čísle 241083544 nebo emailem k.moravkova@jus.cz   


 

Ergoterapie - náš tým kvalifikovaných ergoterapeutů

Ergoterapie je v Jedličkově ústavu součástí sociálních služeb již od roku 1998. Cílem ergoterapie je nácvik běžných každodenních činností pro plnohodnotný soběstačný život a podpora aktivního přístupu k uchování si svého zdraví a celkové kvality života.

U klientů sociálních služeb se od první třídy zaměřujeme na trénink motorických dovedností, na rozvoj smyslového vnímání a propojení senzorických funkcí. Postupně začínáme s nácvikem osobní sebeobsluhy, s oblékáním, sebesycením a hygienou. Velmi důležitá je v této oblasti spolupráce s rodinou a celým multioborovým týmem.

U starších klientů sociálních služeb pak přecházíme ke komplexnějším dovednostem – jako je vaření, nakupování (plánování a finanční gramotnost), úklid a organizace domácnosti, komunikační a sociální dovednosti, včetně používání moderních technologií (mobilní telefon, PC). Plnoletí klienti sociálních služeb mají možnost vyzkoušet si pobyt ve cvičném bytě – tedy první krok k samostatnému životu.

...

Pomáháme s výběrem vozíků a dalších kompenzačních pomůcek, které individuálně zkoušíme a eventuálně půjčujeme našim klientům sociálních služeb na vyzkoušení do školního i domácího prostředí. Naše oddělení je dobře vybaveno pomůckami na grafomotoriku, sebesycení, vaření, osobní hygienu a přesuny. Průběžně se stále vzděláváme a aktivně vyhledáváme nové pomůcky a trendy v oboru, spolupracujeme s řadou firem, které se specializují na kompenzační pomůcky, na mechanické a elektrické vozíky, zvedací systémy, polohovací pomůcky a také na oblast moderních technologií pro komunikaci i domácnost.


 

Rehabilitační inženýr

Práce rehabilitačního inženýra je zaměřena na zpřístupnění výpočetní techniky dětem v JÚŠ. Určuje, které speciální periferie dítě potřebuje a provádí úpravy nebo nastavení počítače tak, aby s ním mohl klient pracovat. Mimo to pomáhá ostatním odborníkům při výběru specifických pomůcek pro naše studenty.

 

Logopedie

Logopedická péče v Jedličkově ústavu má dlouholetou tradici. Za dobu existence ústavu zde působilo množství významných logopedů, např. prof. František Kábele. V současné době zde pracují 3 klinické logopedky (dvě na plný úvazek, jedna na částečný úvazek), které mají v péči žáky a studenty škol Jedličkova ústavu a klienty speciálně pedagogického centra při JÚŠ.

Frekvence a náplň terapií, nejčastější diagnózy:
Nejčastěji se u nás klinický logoped setkává s následujícími logopedickými diagnózami: vývojová dysartrie, anartrie, vývojová dysfázie, dyslalie, afázie, balbuties, dysfonie, rhinolalie. Přibývá dětí s kombinacemi těchto diagnóz. Logopedická terapie probíhá u žáků základních škol většinou 1x týdně formou individuálních terapeutických sezení, jejichž délka je shodná s délkou vyučovací hodiny. Studenti středních škol a učebních oborů mají logopedii nejčastěji 1x za 14 dní. V rámci logopedie probíhá trénink motoriky mluvidel, nácvik dýchání, foukání, rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj zrakové a sluchové percepce, paměti a pozornosti. Logopedická terapie je prokládána hrami a aktivitami k upevnění těchto dovedností. Podle potřeby zařazujeme masáže orofaciálního svalstva, stimulaci v dutině ústní, nácvik polykání atd. S našimi klienty využíváme prvky alternativní a augmentativní komunikace, používáme různé komunikační tabulky, iPady (vlastníme licenci na program Grid 2), počítačové programy (SymWriter, DYS-COM, Mentio) a jiné pomůcky.

Důležitost spolupráce:
Důležitá pro práci logopeda je především spolupráce s rodinou, učiteli, vychovateli, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a dalšími odborníky. Rodiče si logoped zve podle potřeby na osobní konzultace, kde jim vysvětlí a ukáže práci s dítětem a domluví se na průběhu terapie. Pravidelné domácí cvičení je klíčem pro úspěšnost terapie. Každý klient má logopedické desky, kam logoped vkládá materiály na domácí práci. Tyto desky slouží i pro základní komunikaci mezi logopedem a rodičem. S ostatními odborníky v rámci Jedličkova ústavu se logoped pravidelně schází na týmových schůzkách, kde je nastavována spolupráce a společný postup pro zefektivnění terapie a celkový rozvoj klienta. Mimo JÚŠ spolupracujeme především s SPC pro děti s vadami řeči.

Nabídka logopedické péče v JÚŠ:

  • komplexní vyšetření komunikačních schopností dítěte (vyšetření řečové produkce, vyšetření fonematického sluchu, vyšetření porozumění řeči, jazykového citu atd.)
  • diagnostika řečových vad a poruch, následná terapie řečových vad a poruch dle typu a rozsahu narušené komunikační schopnosti 
  • vyšetření orofaciální motoriky a následná terapie vycházející z Bobath konceptu, z konceptu Castilo-Morales nebo myofunkční terapie podle Kittel (včetně terapie hypersalivace, dysfagie, nácvik žvýkání, pití brčkem apod.) 
  • reedukace a léčebná rehabilitace řeči u osob nemluvících podle ontogenetického vývoje řeči s využitím rytmizace a alternativních forem komunikace (vytvoření komunikační tabulky a nácvik práce s ní, práce s iPadem, práce na počítači)
  • nácvik správného dýchání, fonace a užívání hlasu
  • poradenská činnost a možnost konzultací pro rodiče, učitele, speciální pedagogy a všechny zainteresované v oblasti nápravy poruch komunikace a alternativních metod komunikace (možnost konzultací ohledně vhodných hraček, pomůcek, dětských knížek, výukových programů na PC, odborné literatury pro rodiče atd.)
  • v rámci konzultačních pobytů můžeme poskytnout poradenskou péči i dětem do 3 let – raná péče, instruktáž rodiny poslední aktualizace 03.05.2024

nahoru