Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

léčebná rehabilitace

Fyzioterapie - náš tým kvalifikovaných fyzioterapeutů

 • Pod odborným vedením rehabilitačního lékaře  prof. MUDr. J. Pfeiffera, DrSc. z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze.
 • Dle časového plánu cvičení s klientem, projednaného s jeho rodiči a ostatními členy týmu,  zejména s učitelem, který uvolňuje klienta z vyučování na hodinu fyzioterapie.
 • Individuální cvičení probíhá paralelně se školní výukou. Daří se nám celoročně cvičit žáky I. stupně častěji, tedy 2 - 4x týdně. Starší žáci a studenti cvičí 1 - 3x týdně.
 • Spolupráce s rodinou. Rodičům nabízíme odborné konzultace a instruktáže cvičení.
 • Rozšiřujeme spolupráci i s ostatními rehabilitačními pracovišti.
 • Cvičebny jsou vybaveny nadstandardně, rovněž používáme některé speciální přístroje např. MOTO-med, S-E-T rekord. S léčbou převážně akutních bolestí nám pomáhá moderní elektroléčebná jednotka. Dále máme kvalitně vybavenou vodoléčbu, kterou využívají klienti JÚŠ a také je poskytována i ambulantním pacientům v rámci konzultačních pobytů rodin, které organizuje naše Speciální poradenské centrum. 

Hipoterapie

Hipoterapie je formou fyzioterapie. Využívá přirozeného pohybu koně s jeho typickým chůzovým mechanismem jako motorického vzoru, na který se klient adaptuje. Výsledkem je facilitace procesů neurofyziologických a psychomotorických. Jedinečnost terapie spočívá v rozvoji a tréninku posturální motoriky a svalstva. Hipoterapie využívá i tělesné teploty koně, což je významný relaxační faktor pro ztuhlé a spastické svalstvo zejména u našich klientů. Uvolnění tělesné jde ruku v ruce s uvolněním duševním. Hipoterapie maximálně využívá vše, co kůň nabízí – pohyb, kontakt, emoce, prostor.
Při hipoterapii je kůň veden vodičem v kroku, klient je z hlediska ovládání koně pasivní a je na koni různě polohován za účelem dosažení terapeutického cíle, především normalizace svalového napětí, zpevnění svalového korzetu apod. Podle potřeby je klient jištěn vždy z jedné nebo z obou stran koně terapeutem a asistentem. Jde o individuální terapii.
Výběr klientů se řídí ordinací lékaře, v našem zařízení především u dětí s DMO, vadným držením těla a svalovým onemocněním. Hipoterapii vedou vyškolení fyzioterapeuté ve spolupráci s asistenty a hipologem. Je realizovanána ve spolupráci s o.p.s. Země lidí a ekologickou farmou Toulcův Dvůr v Hostivaři.

Canisterapie

 • podpůrná metoda ucelené rehabilitace, která využívá přímého fyzického kontaktu člověka a psa
 • probíhá 2x týdně formou rehabilitačního (cíleného) či relaxačního polohování, vždy za přítomnosti fyzioterapeuta a účasti jednoho či více canisterapeutických týmů, psi jsou certifikovaní, s canisterapeutickými zkouškami, koordinátor canisterapie: Michal Zapletal, m.zapletal@jus.cz
 • jedná se o individuální terapii

Ergoterapie - náš tým kvalifikovaných ergoterapeutů

Tuto léčebnou rehabilitaci ve své moderní podobě provozujeme již řadu let. Dříve se název ergoterapie používal pro různé hrové, zábavné, rukodělné činnosti a práce v zájmových uměleckých a řemeslných dílnách. Dnes tak nazýváme léčebnou metodu používanou v rehabilitaci tělesně, duševně nebo smyslově postižených osob, kterou vede ergoterapeut na základě indikace lékaře.

Jako terapeutický prostředek využíváme postupy a činnosti, které

 • vedou k obnově postižených funkcí
 • eliminují význam trvalého či dlouhodobého postižení zdraví
 • nahrazují nebo kompenzují sníženou aktivitu postiženého člověka

Cílem ergoterapie je

 • podporovat aktivní přístup k uchování si svého zdraví a celkové kvality života
 • přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti formou předpracovní léčebné rehabilitace
 • spolupracovat se zaměstnavateli při vytváření pracovních příležitostí, také působit v oblastech ergonomie práce a pracovního prostředí

Na co se ergoterapie u dětí zaměřuje? 

 • Zajistit kompenzaci jejich problémových oblastí tak, aby bylo dítě pro nechráněné prostředí kolem sebe přizpůsobeno.
 • Přizpůsobit prostředí dítěti tak, abychom pro jeho integraci vytvořili co nejoptimálnější podmínky. Dá se to vyřešit např. bezbariérovými úpravami nebo pomocí kompenzačních pomůcek.

U malých dětí od první třídy začínáme postupně s nácvikem osobní sebeobsluhy, s oblékáním, hygienou a nácvikem dovedností samy se najíst. Je potřeba vyřešit pracovní místo žáka ve třídě. Spolu s učitelem se podílíme na tom, aby dítě správně sedělo a mělo pracovní plochu ve správné poloze. V důsledku postižení mohou mít také děti problémy s grafomotorikou, proto je třeba začít se cviky na uvolňování spasticity a s nácvikem správného uchopování.
U starších dětí pak postupně přidáváme složitější dovednosti, které spada
jí do aktivit instrumentálních. Nácvik přípravy pokrmů, nakupování, manipulace s penězi, hospodaření s penězi, představy o cenách, vedení domácnosti - úklid, praní, žehlení, hledání v telefonním seznamu, atd.

Rehabilitační inženýr

Práce rehabilitačního inženýra je zaměřena na zpřístupnění výpočetní techniky dětem v JÚŠ. Určuje, které speciální periferie dítě potřebuje a provádí úpravy nebo nastavení počítače tak, aby s ním mohl klient pracovat. Mimo to pomáhá ostatním odborníkům při výběru specifických pomůcek pro naše studenty.

Logopedie

Logopedická péče v Jedličkově ústavu má dlouholetou tradici. Za dobu existence ústavu zde působilo množství významných logopedů, např. prof. František Kábele. V současné době zde pracují 3 klinické logopedky (dvě na plný úvazek, jedna na částečný úvazek), které mají v péči žáky a studenty škol Jedličkova ústavu a klienty speciálně pedagogického centra při JÚŠ.

Frekvence a náplň terapií, nejčastější diagnózy:
Nejčastěji se u nás klinický logoped setkává s následujícími logopedickými diagnózami: vývojová dysartrie, anartrie, vývojová dysfázie, dyslalie, afázie, balbuties, dysfonie, rhinolalie. Přibývá dětí s kombinacemi těchto diagnóz. Logopedická terapie probíhá u žáků základních škol většinou 1x týdně formou individuálních terapeutických sezení, jejichž délka je shodná s délkou vyučovací hodiny. Studenti středních škol a učebních oborů mají logopedii nejčastěji 1x za 14 dní. V rámci logopedie probíhá trénink motoriky mluvidel, nácvik dýchání, foukání, rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj zrakové a sluchové percepce, paměti a pozornosti. Logopedická terapie je prokládána hrami a aktivitami k upevnění těchto dovedností. Podle potřeby zařazujeme masáže orofaciálního svalstva, stimulaci v dutině ústní, nácvik polykání atd. S našimi klienty využíváme prvky alternativní a augmentativní komunikace, používáme různé komunikační tabulky, iPady (vlastníme licenci na program Grid 2), počítačové programy (SymWriter, DYS-COM, Mentio) a jiné pomůcky.

Důležitost spolupráce:
Důležitá pro práci logopeda je především spolupráce s rodinou, učiteli, vychovateli, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a dalšími odborníky. Rodiče si logoped zve podle potřeby na osobní konzultace, kde jim vysvětlí a ukáže práci s dítětem a domluví se na průběhu terapie. Pravidelné domácí cvičení je klíčem pro úspěšnost terapie. Každý klient má logopedické desky, kam logoped vkládá materiály na domácí práci. Tyto desky slouží i pro základní komunikaci mezi logopedem a rodičem. S ostatními odborníky v rámci Jedličkova ústavu se logoped pravidelně schází na týmových schůzkách, kde je nastavována spolupráce a společný postup pro zefektivnění terapie a celkový rozvoj klienta. Mimo JÚŠ spolupracujeme především s SPC pro děti s vadami řeči.

Nabídka logopedické péče v JÚŠ:

 • komplexní vyšetření komunikačních schopností dítěte (vyšetření řečové produkce, vyšetření fonematického sluchu, vyšetření porozumění řeči, jazykového citu atd.)
 • diagnostika řečových vad a poruch, následná terapie řečových vad a poruch dle typu a rozsahu narušené komunikační schopnosti 
 • vyšetření orofaciální motoriky a následná terapie vycházející z Bobath konceptu, z konceptu Castilo-Morales nebo myofunkční terapie podle Kittel (včetně terapie hypersalivace, dysfagie, nácvik žvýkání, pití brčkem apod.) 
 • reedukace a léčebná rehabilitace řeči u osob nemluvících podle ontogenetického vývoje řeči s využitím rytmizace a alternativních forem komunikace (vytvoření komunikační tabulky a nácvik práce s ní, práce s iPadem, práce na počítači)
 • nácvik správného dýchání, fonace a užívání hlasu
 • poradenská činnost a možnost konzultací pro rodiče, učitele, speciální pedagogy a všechny zainteresované v oblasti nápravy poruch komunikace a alternativních metod komunikace (možnost konzultací ohledně vhodných hraček, pomůcek, dětských knížek, výukových programů na PC, odborné literatury pro rodiče atd.)
 • v rámci konzultačních pobytů můžeme poskytnout poradenskou péči i dětem do 3 let – raná péče, instruktáž rodiny poslední aktualizace 09.05.2017

nahoru
ilustraceilustraceilustrace