Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

ambulantní služby

Informace k aktuální situaci provozu SPC:

 • Z kapacitních důvodů do odvolání omezujeme přijímání nových klientů a upřednostňujeme klienty s platným psychologickým vyšetřením.
 • Naplnili jsme kapacitu a pro nové klienty máme termíny od září 2024

Speciálně pedagogické centrum JÚŠ – ambulantní část (dále jen SPC)

Specializované školské poradenské zařízení zaměřené na integraci dětí, žáků a studentů s tělesným postižením do jednotlivých typů pražských škol.

Co děláme?

 • Poskytujeme bezplatné poradenské služby (v souladu se zněním vyhl. č. 197/2016 Sb.) dětem, žákům a studentům běžných škol, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.
 • Naší hlavní klientelou jsou děti, žáci a studenti s tělesným postižením, např. s dětskou mozkovou obrnou, s epilepsií, s neurologickým, metabolickým, onkologickým, či jiným onemocněním, které ovlivňuje kvalitu vzdělávání (i např. poúrazové a pooperační stavy).
 • Upřednostňujeme klienty z pražských škol a nejbližšího okolí, s ohledem na naši kapacitu nemůžeme naše služby ve vzdálenějších lokalitách poskytovat plnohodnotně.
 • Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti našeho centra, s následnými návštěvami našich pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních a v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.
 • Využíváme bohaté odborné zázemí Jedličkova ústavu a škol - v případě potřeby zprostředkujeme konzultaci na pracovišti ergoterapie, fyzioterapie a logopedie.
 • Našich služeb využilo dosud přes 1000 klientů, a dále aktuálně poskytujeme službu více než 300 klientům a školám, většinově pražským.
Mezi naše standartní činnosti patří:
 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
 • Nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání (strategie podpory, pedagogicko-psychologické vedení apod.)
 • Nastavování podpůrných opatření k maturitě 
 • Sociálně právní poradenství (soc. dávky, příspěvky apod.)
 • Profesní poradenství
 • Poradenství a konzultace pro klienty i jejich zákonné zástupce, či další rodinné příslušníky podílející se na výchově
 • Metodická podpora pro pedagogické pracovníky a školská pracoviště (např. podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu)
 • Zapůjčování odborné literatury
 • Vedení dokumentace a příprava dokumentů pro správní řízení

Jak se k nám objednat a co vás čeká?

 • Objednat se můžete u naší sociální pracovnice prostřednictvím následujících kontaktů:tel.: 241 083 507 nebo 261 215 839 (možnost zanechání vzkazu).
 • V našem SPC nás můžete navštívit po předchozí telefonické domluvě v době od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin.

Náš tým:

 • Vedoucí ambulantní části SPC a speciální pedagožka a supervisorka Mgr. Markéta Benoniová – 241 083 507; m.benoniova@jus.cz
 • Speciální pedagožka PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D. – 241 083 568; d.chrzova@jus.cz 
 • Speciální pedagožka Mgr. Lucie Ornestová – 241 083 570; l.ornestova@jus.cz
 • Psycholožka Mgr. Anna Strelecká – 241 083 564 ; a.strelecka@jus.cz   
 • Sociální pracovnice Bc. Hana Leopoldová – 261 215 839 ; h.leopoldova@jus.cz (objednání nových klientů)

Žádost o naší poradenskou službu podávají rodiče či zákonní zástupci, kteří jsou na začátku setkání informováni o průběhu poskytované poradenské služby a způsobu zpracování a uchování osobních údajů, na základě čehož podepisují Informovaný souhlas. Poradenskou službu poskytujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti.

Pro vyšetření nezletilého dítěte v SPC je nutný doprovod zákonného zástupce, jinak není možno vyšetření uskutečnit. V případě doprovodu jinou osobou, než je zákonný zástupce dítěte, je nutno předložit písemné zplnomocnění této osoby zákonným zástupcem (o vzor plné moci je možno žádat u sociální pracovnice našeho SPC). Nezletilý klient může sám zažádat pouze o službu profesní poradenství.

Na základě telefonické či e-mailové žádosti o vyšetření posíláme rodině vstupní dotazník, který nám zákonný zástupce či zletilý žadatel o službu vyplní. Zároveň žádáme o poskytnutí zpráv od odborných lékařů (zprávy od očního lékaře, z ortopedie, neurologie, logopedie, lázní atd.) a zprávy z psychologických vyšetření či jiného ŠPZ - to proto, abychom se mohli předběžně seznámit se situací.

Následně domluvíme společné setkání v dopoledních hodinách na pracovišti našeho centra, kde proběhne diagnostické vyšetření dítěte psychologem a speciálním pedagogem; sociální pracovnice v anamnestickém rozhovoru s rodiči zjišťuje všechny důležité okolnosti pro další společnou práci. Veškeré informace a dokumenty, které jsou nám pro účely poradenské služby poskytnuty, jsou důvěrné, uchováváme je v písemné a elektronické databázi a bez souhlasu zákonného zástupce či zletilého klienta je nikomu nepředáváme.

Pokud má dítě např. oční vadu korigovanou brýlemi, je třeba vzít brýle s sebou. Pro diagnostické účely využijeme i donesené školní materiály (např. školní sešity a jiné ukázky školní práce).

V závěru setkání jsou zákonní zástupci (či zletilý klient) seznámeni s navrhovanými doporučeními a možnostmi podpory a domlouváme společnou strategii spolupráce SPC, školy a rodiny. Zpráva z psychologického a spec. ped. vyšetření (Zpráva ŠPZ) je určena zákonným zástupcům (nebo zletilému klientovi), kteří sami rozhodnou, komu dalšímu ji event. poskytnou. Na základě vyšetření vypracováváme Doporučení školského poradenského zařízení (Doporučení ŠPZ), které se souhlasem zákonného zástupce či zletilého klienta zasíláme příslušné škole.

Ve Zprávě ŠPZ jsou uvedeny skutečnosti podstatné pro uplatnění podpůrných opatření (krátká anamnéza, průběh a výsledky psychologického a speciálně pedagogického vyšetření kognitivních funkcí a schopností, které jsou zásadní pro zvládnutí školní zátěže). V Doporučení ŠPZ jsou popsány závěry z vyšetření a navrhnutá podpůrná opatření, která vyplývají ze speciálních vzdělávacích potřeb a možností klienta. V rámci poskytování služby probíhají pravidelné výjezdy našich pracovníků do škol, kde podrobněji konzultujeme obsah Doporučení a navržený způsob podpory ve vzdělávání.

Naším cílem je provázení a podpora klienta po celou dobu jeho školní docházky. Pokud klient přechází ze školy mimo JÚŠ do některé ze škol v JÚŠ, dále mu stejnou podporu poskytuje interní část SPC. V rámci jednoho pracoviště kontinuálně probíhá i vedení dokumentace. V opačném případě (klient přechází ze školy JÚŠ do školy jiné) je praxe obdobná.

Zletilý klient či zákonný zástupce má v případě pochybností o poskytnuté poradenské službě právo:

 • podat návrh na projednání dle § 16a odst. 5 školského zákona
 • žádat o revizi podle § 16b školského zákona
 • podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona

Jak se k nám dostanete?

 • Naše SPC najdete na adrese Na Topolce 1350/1, Praha 4.

1) MHD bezbariérově:  Stanice metra C – Vyšehrad – východ z metra na straně Kongresového centra, po výlezu z vestibulu metra prudce zahněte doprava a pak hned parčíkem po Vaší levé ruce projděte k ulici Na Bučance, tudy pěší chůzí cca 10 minut stále rovně (cestou půjdete kolem vil, Táborské brány, parkoviště JÚŠ a tenisových kurtů). Až následně projdete průchodem kolem TaKavárny, vstup do budovy bude po vaší pravé straně. 

2) MHD: Zastávka tramvaje Podolská vodárna - do mírného kopce ulicemi Podolská – Sinkulova, po 250 metrech zahněte doleva na Podolské schody, po kterých se dostanete přímo před naší budovu.

3) Autem: GPS: 50°03'36.6"N, 14°25'23.2"E 

Korespondenční adresa:

Jedličkův ústav a školy
ambulantní část SPC
V Pevnosti 4/13
128 41 Praha 2   
poslední aktualizace 14.03.2024

nahoru
ilustraceilustraceilustrace