Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Přijímací řízení na střední školy

Základní informace pro uchazeče

 

Vyhlašujeme 3. kolo Přijímacího řízení  

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

!!!   Přijímací řízení - aktuální INFORMACE  !!!

Harmonogram maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek

 

Kontakt pro informace:

Zástupce ředitele JÚŠ pro ZŠ a SŠ, Mgr. Antonín Herrmann tel.: 241 083 385, email: a.herrmann@jus.cz

Výchovný poradce, Mgr. Eva Völflová tel.: 241 083 332, email: e.volflova@jus.cz   


Škola nabízí tyto vzdělávací obory: 

Kód oboru

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk. rok 2020/2021

79 – 41 - K/41

Gymnázium

5

75 – 41 - M/01

Sociální činnost

8

63 – 51 - J/01

Obchodní škola

7

78 – 62 - C/02

Praktická škola dvouletá

12

34 – 57 - E/01 

Knihařské práce

6

31 – 59 - E/01

Šití oděvů

5

28 – 57 - E/01

Keramická výroba

5


Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání, obsah pohovorů a zkoušek přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Termín přijímacího řízení pro konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou formou písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika: 

                         
8. června 2020
                        
(Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června 2020)

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

 

Termíny přijímacího řízení na Obchodní školu, Praktickou školu, učební obory, Sociální činnost a Gymnázium (školní část PZ) v JÚŠ:

                         1. termín
    4. června 2020
                         2. termín    5. června 2020

(Náhradní termín školní přijímací zkoušky – 19., 22. června 2020)

Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele škol.
Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

PŘIHLÁŠKA

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě střední školy nebo na dva obory v téže SŠ).
Uchazeč odevzdá řediteli školy (výchovnému poradci) přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2020. Doporučujeme odevzdat s časovým předstihem ke kontrole.

Povinné přílohy v případě, že se uchazeč hlásí na školu podle § 16 (speciální škola):

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (asistence, prodloužený čas, úprava písma, atd..)

  • doporučení poradenského zařízení o zařazení do vzdělávání podle §16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Formulář přihlášky 

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči v týdnu od 18.5. 2020.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči v týdnu od 18.5. 2020.

ÚPRAVA PODMÍNEK UCHAZEČŮM SE SVP
Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

ROZHODNUTÍ
Písemné oznámení od ředitele školy obdrží pouze nepřijatí uchazeči.
Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (v JÚŠ - nástěnka v přízemí Nové budovy) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky) 16. 6. 2020.
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v anonymizované podobě – každý uchazeč má přiděleno své číslo.

INSTITUT ODVOLÁNÍ nahrazuje Podání žádosti o nové rozhodnutí
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:
a) uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
b) nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Žádost je uchazeč povinen podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané škole slouží zápisový lístek.
1.     Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole.
2.     V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek odbor školství krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu. To se týká většinou uchazečů, kteří absolvují obor na střední škole a hlásí se na další.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to do 23. 6. 2020. Zápisový lístek se považuje včas za odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

MŠMT

CERMAT

DOPORUČENÍ ŠPZ
Jak už bylo výše zmíněno, uchazeč o studium na SŠ, který je zároveň žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přikládá k přihlášce na zvolenou školu Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), což může být Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko psychologická poradna. Většina žáků se SVP je v péči některého poradenského zařízení již od dob počátků školní docházky.

Doporučení poradenského zařízení obsahuje:

  • zařazení, tedy zdůvodnění, že studium na škole samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona je pro žáka vhodné a doporučené
  • úpravu podmínek k přijímacímu řízení – vždy individuálně podle potřeb konkrétního žáka (navýšení času pro tu kterou část zkoušky, zvětšení textu, pomoc asistenta…).

Připomínáme, že na vydání Doporučení potřebuje poradenské zařízení nějakou dobu, je proto potřeba se objednat včas.

Posléze přijetí na konkrétní školu a po odevzdání zápisového lístku je opět potřeba kontaktovat ŠPZ s informací, na kterou školu žák nastupuje. Poradenské zařízení vydá opět Doporučení, ale tentokrát již ke studiu. Platnost bývá obvykle 2 roky, může být i jiná.

I tady se vyplatí ozvat se včas, aby škola měla potřebný dokument záhy k dispozici a mohla podpůrná opatření připravit.

Kontakt pro informace k Doporučení ŠPZ:
SPC pro TP JÚŠ, PhDr. Veronika Reichlová, tel.: 241 083 393, mail: v.reichlova@jus.cz   

 
poslední aktualizace 21.07.2020

nahoru