Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

přijímací zkoušky do škol

Základní informace pro uchazeče

Kontakt pro informace:

Zástupce ředitele JÚŠ pro ZŠ a SŠ, Mgr. Antonín Herrmann tel.: 241 083 385, email: a.herrmann@jus.cz

Výchovný poradce, Mgr. Eva Völflová tel.: 241 083 332, email: e.volflova@jus.cz

 

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky II. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020 - Gymnázium a Sociální činnost  


Škola nabízí tyto vzdělávací obory: 

Kód oboru

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk. rok 2019/2020

79 – 41 - K/41

Gymnázium

5

75 – 41 - M/01

Sociální činnost

8

63 – 51 - J/01

Obchodní škola

7

78 – 62 - C/02

Praktická škola dvouletá

12

34 – 57 - E/01 

Knihařské práce

6

31 – 59 - E/01

Šití oděvů

5

28 – 57 - E/01

Keramická výroba

5


Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů, obsah pohovorů a zkoušek přijímacího řízení:

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory Gymnázium a Sociální činnost:

společná část  
 1. termín  
 12. 4. 2019
  2. termín 15. 4. 2019     Náhradní termín: 13.5.-14.5.2019
školní část
 1. termín
 23. 4. 2019 
  2. termín
 24. 4. 2019 

 

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení Obchodní školu, Praktickou školu, Šití oděvů, Knihařské práce, Keramická výroba:

                         1. termín
    23. 4. 2019
                         2. termín    24. 4. 2019

Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele škol.
Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

PŘIHLÁŠKA

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.
Uchazeč odevzdá řediteli školy (výchovnému poradci) přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019. Doporučujeme odevzdat s časovým předstihem ke kontrole.
Upozorňujeme, že součástí přihlášky je také:

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (asistence, prodloužený čas, úprava písma, atd..)

  • doporučení poradenského zařízení o zařazení do vzdělávání podle §16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Formulář přihlášky
Vysvětlivky k přihlášce (z MŠMT)

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Pozvánku k přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

ÚPRAVA PODMÍNEK UCHAZEČŮM SE SVP

Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

ROZHODNUTÍ

Písemné oznámení od ředitele školy obdrží pouze nepřijatí uchazeči.
Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka v přízemí Nové budovy JÚŠ) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky JÚŠ).
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v anonymizované podobě – každý uchazeč má přiděleno své číslo. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů je zveřejněn do tří pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky. V případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou pak do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem (Centrem).

ODVOLÁNÍ

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané škole slouží zápisový lístek.
1.     Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole.
2.     V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek odbor školství krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu. To se týká většinou uchazečů, kteří absolvují obor na střední škole a hlásí se na další.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje včas za odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

MŠMT

CERMAT

 
poslední aktualizace 05.07.2019

nahoru