Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Přijímací řízení na střední školy

Základní informace pro uchazeče

Kontakt pro informace:

Zástupce ředitele JÚŠ pro ZŠ a SŠ, Mgr. Antonín Herrmann tel.: 241 083 385, email: a.herrmann@jus.cz

Výchovný poradce, Mgr. Eva Völflová tel.: 241 083 332, email: e.volflova@jus.cz   

Dny otevřených dveří pro individuální zájemce o studium v JÚŠ proběhnou: 9.12. 2020, 13.1. 2021 a 3.2. 2021. Návštěva možná pouze po předchozí dohodě.


Škola nabízí tyto vzdělávací obory: 

Kód oboru

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk. rok 2020/2021

79 – 41 - K/41

Gymnázium

5

75 – 41 - M/01

Sociální činnost

8

63 – 51 - J/01

Obchodní škola

7

78 – 62 - C/02

Praktická škola dvouletá

12

34 – 57 - E/01 

Knihařské práce

6

31 – 59 - E/01

Šití oděvů

5

28 – 57 - E/01

Keramická výroba

5


Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání, obsah pohovorů a zkoušek přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Termín přijímacího řízení pro konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou formou písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika: 

                         
12. a 13. dubna 2021
                        
(Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den 12. a 13. května 2021)

 

Termíny přijímacího řízení na Obchodní školu, Praktickou školu, učební obory, Sociální činnost a Gymnázium (školní část PZ) v JÚŠ:

                         1. termín
    22. dubna 2021
                         2. termín    23. dubna 2021

(Náhradní termín školní přijímací zkoušky – ?)

Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele škol.
Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

PŘIHLÁŠKA

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě střední školy nebo na dva obory v téže SŠ).
Uchazeč odevzdá řediteli školy (výchovnému poradci) přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021. Doporučujeme odevzdat s časovým předstihem ke kontrole.

Povinné přílohy v případě, že se uchazeč hlásí na školu podle § 16 (speciální škola):

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (asistence, prodloužený čas, úprava písma, atd..)

  • doporučení poradenského zařízení o zařazení do vzdělávání podle §16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Formulář přihlášky 

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.
Pokud  se  pro  vážné  důvody  k jednotné  zkoušce nebo  školní  přijímací  zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu  pro  její  vykonání).  Pokud  je  omluva  uznána,  koná  zkoušku  v náhradním  termínu,  a to nejpozději do  1  měsíce po  termínu  konání  řádné  přijímací zkoušky (viz §60c odst.3a§62 odst.1 školského zákona).

ÚPRAVA PODMÍNEK UCHAZEČŮM SE SVP
Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

ROZHODNUTÍ
Písemné oznámení od ředitele školy obdrží pouze nepřijatí uchazeči.
Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (v JÚŠ - nástěnka v přízemí Nové budovy) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky). Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v anonymizované podobě – každý uchazeč má přiděleno své číslo.

ODVOLÁNÍ
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané škole slouží zápisový lístek.
1.   Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole.
2.   V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek odbor školství krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu. To se týká většinou uchazečů, kteří absolvují obor na střední škole a hlásí se na další.
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání vdané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového  lístku  řediteli  školy,  který  rozhodl  o  jeho  přijetí  ke  vzdělávání,  a  to  nejpozději  do 10  pracovních  dnů ode  dne  oznámení  rozhodnutí.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

MŠMT

CERMAT

DOPORUČENÍ ŠPZ
Jak už bylo výše zmíněno, uchazeč o studium na SŠ, který je zároveň žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přikládá k přihlášce na zvolenou školu Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), což může být Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko psychologická poradna. Většina žáků se SVP je v péči některého poradenského zařízení již od dob počátků školní docházky.

Doporučení poradenského zařízení obsahuje:

  • zařazení, tedy zdůvodnění, že studium na škole samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona je pro žáka vhodné a doporučené
  • úpravu podmínek k přijímacímu řízení – vždy individuálně podle potřeb konkrétního žáka (navýšení času pro tu kterou část zkoušky, zvětšení textu, pomoc asistenta…).

Připomínáme, že na vydání Doporučení potřebuje poradenské zařízení nějakou dobu, je proto potřeba se objednat včas.

Posléze přijetí na konkrétní školu a po odevzdání zápisového lístku je opět potřeba kontaktovat ŠPZ s informací, na kterou školu žák nastupuje. Poradenské zařízení vydá opět Doporučení, ale tentokrát již ke studiu. Platnost bývá obvykle 2 roky, může být i jiná.

I tady se vyplatí ozvat se včas, aby škola měla potřebný dokument záhy k dispozici a mohla podpůrná opatření připravit.

Kontakt pro informace k Doporučení ŠPZ:
SPC pro TP JÚŠ, PhDr. Veronika Reichlová, tel.: 241 083 393, mail: v.reichlova@jus.cz   

 
poslední aktualizace 07.01.2021

nahoru