Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

přijímací zkoušky do škol

Základní informace pro uchazeče

Kontakt pro informace:

ŘEDITEL ŠKOL JÚŠ, Mgr. Antonín Herrmann tel.: 241 083 385, email: a.herrmann@jus.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE, Mgr. Eva Völflová tel.: 241 083 332, email: e.volflova@jus.cz

 

Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do odboru vzdělávání:
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – 2 volná místa
31-59-E/01 Šití oděvů – 5 volných míst
34-57-E/01 Knihařské práce – 1 volné místo
Termín podání vyplněných přihlášek: do 22.6.2018 včetně
Termín přijímacích zkoušek a pohovorů: 29.6.2018
Kritéria pro přijetí jsou totožná s kritérii platnými pro 1. kolo přijím. řízení (viz níže)

 

Výsledky 3. kola  

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

 

 

2. kolo přijímacího řízení:
Kód a název oboru: 31-59-E/01 Šití oděvů
Termín podání přihlášky: do 16. 5. 2018
Termín konání přijímací zkoušky: 23. 5. 2018
Počet volných míst: 4


Škola nabízí tyto vzdělávací obory: 

Kód oboru

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk. rok 2018/2019

79 – 41 - K/41

Gymnázium

5

75 – 41 - M/01

Sociální činnost

8

63 – 51 - J/01

Obchodní škola

7

78 – 62 - C/02

Praktická škola dvouletá

11 

34 – 57 - E/01 

Knihařské práce

5

31 – 59 - E/01

Šití oděvů

5

28 – 57 - E/01

Keramická výroba

5


Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů, obsah pohovorů a zkoušek přijímacího řízení:

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory Gymnázium a Sociální činnost:

společná část  
 1. termín  
 12. 4. 2018
  2. termín 16. 4. 2018     Náhradní termín: 10.5.-11.5.2018
školní část
 1. termín
 24. 4. 2018 
  2. termín
 25. 4. 2018 

 

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení Obchodní školu, Praktickou školu, Šití oděvů, Knihařské práce, Keramická výroba:

                         1. termín
    24. 4. 2018
                         2. termín    25. 4. 2018

Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele škol.
Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

PŘIHLÁŠKA

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.
Uchazeč odevzdá řediteli školy (výchovnému poradci) přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2018. Doporučujeme odevzdat s časovým předstihem ke kontrole.
Upozorňujeme, že součástí přihlášky je také doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (asistence, prodloužený čas, úprava písma, atd..)
Formulář přihlášky
Vysvětlivky k přihlášce (z MŠMT)

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Pozvánku k přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

ÚPRAVA PODMÍNEK UCHAZEČŮM SE SVP

Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

ROZHODNUTÍ

Písemné oznámení od ředitele školy obdrží pouze nepřijatí uchazeči.
Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka v přízemí Nové budovy JÚŠ) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky JÚŠ).
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v anonymizované podobě – každý uchazeč má přiděleno své číslo. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů je zveřejněn do tří pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky. V případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou pak do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem (Centrem).

ODVOLÁNÍ

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané škole slouží zápisový lístek.
1.     Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole.
2.     V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek odbor školství krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu. To se týká většinou uchazečů, kteří absolvují obor na střední škole a hlásí se na další.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje včas za odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

MŠMT

CERMAT

 
poslední aktualizace 17.06.2018

nahoru